banner

เตรียมเอกสารสำหรับสอบถามราคา และขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
เตรียมเอกสารสำหรับสอบถามราคา และขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อสอบถามราคา

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับสอบถามราคา มีดังนี้

1.1 แบบก่อสร้างหน้างาน (ดูตัวอย่างตามภาพ) ซึ่งมีรายละเอียดในแบบครบถ้วน หรือถ้าไม่มีแบบก่อสร้าง ท่านสามารถร่างแบบหน้างานด้วยมือก็ได้ สิ่งที่ต้องมีคือ ขนาดความกว้าง ความลึก ความสูงและสีของผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูปตามที่ท่านต้องการติดตั้ง โดยระบุว่าด้านใดเป็นผนังปูน และด้านใดเป็นผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป

1.2 แผนที่หน่วยงานหรือสถานที่ ซึ่งต้องการติดตั้งผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูปที่ต้องการจะสอบถามราคา พร้อมชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบหน้างาน(เพื่อความสะดวกในการประเมินค่าติดตั้ง หรือใช้ประกอบในการสั่งซื้อ)

เมื่อเตรียมเอกสารทั้ง 2 ข้อ ครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถส่ง FAX เอกสารทั้ง 2 ข้อ พร้อมลงชื่อท่าน และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมหมายเลขแฟ็กซ์ ของท่านมาที่ 02-185-6117 เพื่อขอใบเสนอราคา  หรือส่งเอกสารทั้ง 2 ข้อ มาที่ Email : aptoiletpartition@gmail.com (ท่านจะได้รับใบเสนอราคาตอบกลับภายใน 24 ชม. หลังจากท่านส่งแฟ็กซ์ หรือส่ง Email เอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วนแล้ว)

 

2. แฟ็กซ์ใบสั่งซื้อ และตกลงเงื่อนไขการชำระเงิน

เมื่อท่านได้รับใบเสนอราคาแล้ว มีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งระบุอยู่ในใบเสนอราคาเท่านั้น

 

3. เข้าหน่วยงาน เพื่อวัดหน้างานจริง

เมื่อท่านได้ตกลงสั่งซื้อสินค้าแล้ว เราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าหน่วยงาน เพื่อดำเนินการวัดหน้างานจริง โดยท่านจะต้องเตรียมหน้างานให้พร้อม ซึ่งการเข้าวัดหน้างาน จะดำเนินการได้ ต่อเมื่อท่านได้ดำเนินการปูกระเบื้องผนังทุกด้านในพื้นที่ส่วนที่ท่านจะให้ติดตั้งผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

4. นัดหมาย กำหนดวันเข้าติดตั้ง

หลังดำเนินการวัดหน้างานจริง เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดวันที่ติดตั้งแล้วเสร็จให้ท่านทราบ (ระยะเวลาดำเนินการตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา) และก่อนเข้าติดตั้งเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อยืนยันกำหนดการติดตั้งกับท่านอีกครั้ง เพื่อนัดหมายเวลาเข้าติดตั้ง และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ